Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

Главни одбор је највиши орган одлучивања у СДС-у између два заседања Скупштине. 

Надлежности
Члан 29.

Главни одбор: 
• утврђује политику СДС-а између два заседања Скупштине;
• спроводи одлуке Скупштине;
• утврђује предлог Програма и Статута СДС-а и њихових измена и допуна;
• доноси опште акте СДС-а;
• доноси Пословник о раду;
• одлучује о учествовању СДС-а на изборима и усваја Изборни програм СДС-а;
• одлучује о изборним коалицијама на републичком и покрајинском нивоу;
• одлучује о учешћу у републичкој власти;
• именује Изборни штаб;
• на предлог Председништва СДС-а утврђује листу кандидата/киња за народне посланике/це и посланике у Скупштини Аутономне покрајине;
• на предлог Председништва потврђује кандидата/кињу за председника/цу Републике Србије, као и кандидата/кињу за председника/цу и чланове/ице Владе Републике Србије, председника/цу и чланове/ице Покрајинске владе и градоначелника/цу Града Београда; 
• анализира резултате избора;
• бира и разрешава председника/цу и чланове/ице Извршног одбора већином гласова чланова/ица Главног одбора;
• бира и разрешава чланове/ице Политичког савета на четири године;
• бира и разрешава интерног ревизора;
• бира и разрешава чланове/ице Председништва у ширем саставу;
• именује чланове/ице Савета за кадровску политику;
• разматра и усваја извештај председника/це о раду између два заседања Главног одбора;
• разматра и усваја извештај председника/це Извршног одбора о раду Извршног одбора између два заседања Главног одбора; 
• може образовати сталне савете са одређеним задацима;
• може образовати привремена тела;
• доноси одлуку о колективном учлањењу политичких странака, удружења грађана/ки и других организација у СДС;
• може делегирати послове из тачке 7. до 10. овог члана Председништву;
• на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини годишње чланарине; 
• усваја кодекс страначке етике;
• разматра и усваја шестомесечни извештај интерног/е ревизора/ке о финансијама СДС-а;
• обавља друге послове које му одреди Скупштина; 
• обавља друге послове утврђене Статутом и другим општим актима СДС-а. 
 
Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира другим органима СДС-а, изузев послова утврђених тачкама 3. до 6., као и тачкама 12. и 13. овог члана