Интерни ревизор: Томислав Деспић

 
Извод из Статута Социјалдемократске странке:

Интерни/а ревизор/ка
Члан 55.


Интерног/у ревизора/ку бира, на предлог председника/це, Председништво СДС-а на период од четири године.

Интерни/а ревизор/ка СДС-а:

-врши надзор у погледу финансијског пословања СДС-а;
-може захтевати податке, као и извештај о финансијском пословању СДС-а од директора/ке и у роковима краћим од три месеца;
-врши контролу финансијског пословања органа јединица територијалне организације СДС-а;
-даје упутства за отклањање уочених недостатака у финансијском пословању;
-даје препоруке, смернице и мишљења за унапређење финансијског пословања СДС-а;
-даје мишљење на квартални, шестомесечни и годишњи извештај директора/ке;
-даје мишљење на финансијски план за наредну календарску годину;
-врши контролу финансијских извештаја који се подносе надлежним органима;
-подноси Главном одбору шестомесечни извештај о финансијском пословању СДС-а;
-подноси Скупштини годишњи финансијски извештај;
-обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима СДС-а. 

Интерни/а ревизор/ка је независан/а у свом раду.
 
Интерни/а ревизор/ка мора бити дипломирани/а економиста/киња, са три године искуства у струци.