Председник Извршног одбора:

Горан Богдановић
 

Чланови Извршног одбора:

 1. Сања Старчевић 
 2. Игор Ћеранић  
 3. Драгиша Влаховић 
 4. Матеја Мијатовић
 5. Михаило Зечевић
 6. Страјин Недовић 
 7. Борислав Петровић 
 8. Владимир Бајуновић 
 9. Драган Стјеповић
 10. Вукота Јакшић
 11. Новак Стојановић
 12. Жељко Брестовачки 
 13. Ивица Ракић

 1. Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

Извршни одбор је извршно-оперативни орган СДС-а. 

Надлежности
Члан 40.


Извршни одбор:
• стара се о спровођењу одлука Скупштине и Главног одбора;
• прати, анализира, усмерава и усклађује рад органа територијалне организације СДС-а;
• предлаже Председништву СДС-а предлог листе кандидата/киња за народне посланике/це;
• предлаже Председништву СДС-а предлог листе кандидата/киња за посланике/це у Скупштини Аутономне покрајине; 
• потврђује кандидате/киње за градоначелнике/це, председнике/це општина као и кандидате/киње за функције у органима Аутономне покрајине (изузев председника/це и чланова/ица Покрајинске владе);
• даје сагласност на изборне коалиције за учествовање на локалним изборима; 
• именује поверенике/це, иницијативне одборе и одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству;
• на образложен предлог општинских одбора доноси одлуку о броју месних одбора и територији коју покривају изузев за месне одборе са територије града Београда;
• распушта органе територијалне организације и именује поверенике/це уз претходно прибављено мишљење председника/це СДС-а;
• може сазвати седницу било ког органа територијалне организације;
• расписује изборе за органе територијалне организације;
• одлучује у првом степену дисциплинског поступка;
• одлучуje у појединачним случајевима за пријем у чланство када кандидат/киња за члана/ицу нема пребивалиште на територији општине на којој жели да се учлани; 
• доноси Пословник о раду;
• обавља и друге послове које му одреди Главни одбор, као и друге послове утврђене Статутом и другим општим правним актима СДС-а.