Председник: Борис Тадић

 

  

Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

 

Председник/ца СДС-а бира се на непосредним изборима на период од четири године.

Председник/ца СДС-а представља, заступа и руководи СДС-ом.

 

Надлежности
Члан 34.

Председник/ца СДС-а:

представља и заступа СДС у земљи и иностранству;

руководи радом СДС-а;

спроводи политику СДС-а у оквиру Програма, у јавности представља и износи политичке ставове;

предлаже Председништву Изборни програм;

предлаже чланове/ице Изборног штаба;

предлаже кандидате/киње за потпредседнике/це, председника/цу Политичког савета, чланове/ице Председништва у ширем саставу, чланове/ице и председника/цу Статутарне комисије, председника/цу и чланове/ице Извршног одбора, интерног/у ревизора/ку, председника/цу и чланова/ице Етичког одбора, као и председнике/це покрајинских одбора и председника/цу Градског одбора;

предлаже повећање броја потпредседника/ца приликом учлањења политичких странака, удружења грађана/ки или истакнутих појединаца;

поставља и разрешава генералног/у секретара/ку, директора/ку, секретара/ку СДС-а, интернационалног/у секретара/ку и портпарола/ку;

покреће поступак разрешења изабраних и постављених лица у СДС-у;

стара се о извршавању одлука Скупштине и Главног одбора;

сазива и по правилу председава седницама Скупштине, Главног одбора и Председништва;

одређује задужења потпредседника/ца;

предлаже Извршном одбору и Главном одбору кандидате/киње за народне посланике/це и вршиоце функција у Народној скупштини Републике Србије, Скупштини Аутономне покрајине, Влади Републике Србије и Покрајинској влади;

подноси извештај о раду Главном одбору и Скупштини СДС-а;

даје пуномоћје за заступање СДС-а пред судом, другим органима и организацијама;

може делегирати послове из своје надлежности другим органима;

може сазвати седницу сваког органа и тела у СДС-у и седницу органа јединица територијалне организације;

обавља и друге послове које му повери Скупштина или Главни одбор, као и друге послове утврђене Статутом и другим општим правним актима СДС-а.

 

*Избор и престанак мандата председника/це се ближе уређује Правилником о изборима.