Секретар: Сања Старчевић


 
Извод из Статута Социјалдемократске странке:

Секретар/ка СДС-а
Члан 54.

Секретара/ку СДС-а поставља председник/ца СДС-а на период од четири године.

Секретар/ка СДС-а:

-руководи радом администрације СДС-а;
-врши дужност секретара/ке Скупштине, Главног одбора, Председништва СДС-а и Извршног одбора;
-пружа административно-техничку подршку другим органима, телима СДС-а и органима јединица територијалне организације СДС-а;
-заједно са директором/ком СДС-а израђује предлог финансијског плана за наредну календарску годину и доставља га Председништву на усвајање;
-доноси Правилник о раду и Правилник о систематизацији послова и радних места у СДС-у;
-обавља друге послове које му/јој повери председник/ца и обавља друге послове у складу са Статутом и другим општим актима СДС-а.