Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

 

Скупштина је највиши орган одлучивања у СДС-у.

 

Надлежности
Члан 25.

Скупштина:

 

• доноси Програм и Статут СДС-а;

• доноси Пословник о раду;

• утврђује политику СДС-а, доноси декларације, утврђује смернице и ставове;

• доноси одлуку о чланству СДС-а у међународним политичким асоцијацијама и о удруживању СДС-а у шире политичке савезе у иностранству;

• доноси одлуку о спајању СДС-а са другим политичким странкама или организацијама у нову странку или другу организацију;

• доноси одлуку о мировању делатности или о престанку рада СДС-а, као и о имовини СДС-а у случају престанка рада;

• бира и разрешава потпредседнике/це СДС-а; 

• бира и разрешава изабране чланове/ице Главног одбора.

• бира и разрешава председника/цу Политичког савета;

• бира и разрешава председника/цу и чланове/ице Статутарне комисије. 

• разматра и усваја извештај председника/це СДС-а о раду између две Скупштине;

• разматра и усваја извештај о раду потпредседника/ца између две Скупштине;

• разматра и усваја извештај о раду Политичког савета између две Скупштине;

• разматра и усваја извештај о раду Статутарне комисије између две Скупштине;

• разматра и усваја финансијски извештај који подноси интерни/а ревизор/ка између две Скупштине;

• усваја План интегритета;

• доноси одлуку о опозиву председника/це СДС-а;

• доноси одлуку о опозиву потпредседника/це;

• доноси одлуку о опозиву председника/це Политичког савета
 
• може доносити одлуке из надлежности Главног одбора и Председништва;

• може делегирати послове из своје надлежности Главном одбору или Председништву, изузев послова из надлежности из тачака 6., 7., 8., 9., 10., 17., 18. и 19.

• разматра сва питања од значаја за деловање и рад СДС-а и врши друге послове утврђене Статутом.